Kondenzátor elyt. 3300uF/63V

EBH GMF typ IA P6

Kondenzátor elyt. 3300uF/63V